دستگاه hdc

دستگاه hdc از بین برنده ی ورم و سلولیت، لیفت کننده ی پوست و مکمل دستگاه های هایپوکسی برای چربی سوزی بیشتر است.

درواقع hdc بدن را برای چربی سوزی بهتر در روند هایپوکسی آماده میکند.