دستگاه S120

 تمرکز عملکرد این دستگاه در پا و باسن است.

این دستگاه از ترکیب سه متد مختلف می تواند بهترین تاثیر را بر روی چربی های انباشته شده در بخش های نام برده داشته باشد.

فعالیت بدنی بسیار سبک، فشارهای مثبت و منفی و در نهایت وکیوم کردن.