5 جمله مخرب

5جمله ای که هیچوقت نباید تو روند کاهش وزنتون به زبون بیارید1) من هیچوقت به وزن ایده آلم نمیرسم