سخت تر از دیروز تمرین کن، اگر فردای بهتری می خواهی

سخت تر از دیروز تمرین کن، اگر فردای بهتری می خواهی