اثرگذاری هایپوکسی

در یک مطالعه کنترل شده در موسسه Landeskrankenanstalten در سالزبورگ اتریش، با استفاده از MRI میزان کاهش چربی بدست آمده از ورزش هایپوکسی به دقت محاسبه و اندازه گیری شد.

 

این آزمایش در مدت دو هفته یا هشت جلسه هایپوکسی در دستگاه L250 انجام شد. برای اینکه میزان کاهش چربی در این مدت به دقت قابل محاسبه باشد، یک عکس MRI قبل و یک عکس دیگر بعد از اتمام دوره از بدن مورد آزمایش گرفته شد.


از این عکسهای MRI مشخص است که ضخامت لایه چربی در قسمت پایین تنه مورد آزمایش، بعد از اتمام دوره هایپوکسی به صورت قابل ملاحظه ای کاهش داشته است.

این تصاویر به همراه جدول میانگین های زیر، نشان میدهد که کاهش سایز حاصل از دوره هایپوکسی، ابدا با از بین رفتن مایعات بدن حاصل نشده است و این کاهش سایز فقط و فقط از ذخایر چربی بوده است.