تحقیقات علمی سال 1999

تحقیقی در سال 1999 درباره اثرات هایپوکسی انجام شد که نشان دهنده اثرگذاری هایپوکسی در مناطق مورد نظر بدن بود.

 

در 1998 آزمایشی علمی برای مقایسه نتایج بدست آمده با ورزش هایپوکسی در برابر نتایج بدست آمده از طریق ورزش متعارف انجام شد. این مطالعه با 530 خانم در بازه سنی 25 تا 55 سال و میانگین وزنی 65 کیلوگرم انجام شد. این گروه به دو قسمت تقسیم شدند.  نیمی از این افراد به ورزش بر روی دوچرخه ثابت و نیمه دیگر به استفاده از دستگاه هایپوکسی پرداختند. هر دو گروه رژیم غذایی کنترل شده ای داشتند که دارای رژیمی با میزان کالری کنترل شده بود. هر دو گروه برای مدت 6 ماه تحت نظر بودند. خلاصه ای از مطالعه انجام شده در زیر دیده میشود:

 

از نتایج بالا میشود نتیجه گرفت که افرادی که به ورزش هایپوکسی پرداخته اند در مقایسه با ورزش معمولی، توانسته اند که تمرکز کاهش سایز را به نقاط مشکل دار مورد نظر منتقل کنند.

در نهایت:

  • افرادی که با دستگاه وکیونات به ورزش پرداختند تا 3.5 برابر بیشتر از افرادی که به ورزش عادی پرداختند کاهش سایز داشتند.
  • افرادی که با دستگاه L250 به ورزش پرداختند به صورت میانگین 3 برابر بیشتر از افرادی که به ورزش عادی پرداختند در قسط پایین بدنشان کاهش سایز داشتند.

علاوه بر اینها این آزمایش مشخص کرد که دستگاههای وکیونات و L250 با بهبود عملکرد متابولیک بدن در طول ورزش، باعث کاهش سایز میشوند.