دانشمندان اثرگذاری هایپوکسی را ثابت کردند

مطالعه ای جدید که به وسیله موسسه MPCH آلمان انجام شده است، به طور رسمی تاثیرگذاری هایپوکسی را ثابت کرده است.

 در مدت زمان 4 هفته، پروفسور کریستوف بامبرگر، رئیس این موسسه، روش هایپوکسی را مورد آزمایش قرار داد تا تاثیرگذاری کلی هایپوکسی  را در مقایسه مستقیم با ورزش متعارف ثابت کند. آیا هایپوکسی با استفاده از فشار متناوب مثبت و منفی، باعث افزایش چربی سوزی در نقاط مشکلدار می شود؟ پاسخ واضح و نتایج چشمگیر بودند.

پروفسور بامبرگر در ابتدای مقاله خود اظهار می دارد که: "در ورزش متعارف، کاهش ورودی انرژی و افزایش مصرف انرژی به وسیله فعالیت بدنی، پایه و اساس کاهش و کنترل وزن است. تا به اکنون این نمی شد ثابت کرد که هیچ روشی بتواند به صورت سیستماتیک و ترجیحی باعث کاهش چربی در نقاط خاصی از بدن شود."

20 خانم و 16 آقا به دو گروه تقسیم شدند. نیمی از خانم ها با نیم ساعت ورزش روی یک دوچرخه ثابت یا تردمیل، 3 روز در هفته ورزش کردند.

گروه هایپوکسی خانم ها ورزش خود را روی دستگاه S120 که اختصاصا برای کار کردن روی نقاط مشکل دار کمر به پایین برنامه ریزی شده بود، انجام دادند.

آقایان با تمرکز بر نقاط مشکل دار شکم و پهلو ها، نیز به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه ورزش خود را روی یک تردمیل معمولی انجام دادند و گروه هایپوکسی نیز ورزش خود را با دستگاه وکیونات به همراه لباس فشار مخصوص وکیونات انجام دادند.

تمام شرکت کنندگان در این آزمایش با توجه به راهنمای تغذیه مخصوص هایپوکسی، برنامه غذایی خود را تنظیم کردند. بعد از یک ماه تمام شرکت گنندگان مجددا سایزگیری شدند و این گروه هایپوکسی بود که از همه خوشحال تر بود! هم آقایان و هم خانم های گروه هایپوکسی نتایج چشمگیرتری در نقاط مشکل دار خود مشاهده نمودند.

این خانم ها به صورت میانگین 13.1 سانتی متر در پهلو ها، باسن و ران ها داشتند. در حالیکه خانم هایی که به ورزش معمولی پرداخته بودند فقط 4.8 سانتی متر کاهش سایز داشتند.
در آقایان، نقاط مشکل دار شکم و پهلو ها بیشتر مد نظر بودند. در اینجا گروه هایپوکسی به صورت میانگین 9.4 سانتی متر و گروه دیگر فقط 2.9 سانتی متر کاهش سایز داشتند.

پروفسور بامبرگر: "این فرض که هایپوکسی میتواند نقاط مشکل دار را هدف قرار دهد، به وسیله این آزمایش به وضوح تایید شد"

 

نتایج بعد 4 هفته: