HDC

خدمات پوست هایپوکسی: HDC
دستگاه HDC برای سفت کردن پوست استفاده میشود. حبابهای فشاری که داخل لباس مخصوص HDC قرار دارند، نقاط مورد نظر بدن را تحت درمان قرار میدهد در حالیکه شما روی تخت ارگونومیک HDC دراز کشیده اید. با تغییر بین فشار مثبت و منفی، 400 حبابی که داخل لباس قرار دارند، روی نقاط مشکل دار بدن کار کرده. اثر آن کاملا مشابه اثر بادکش است اما بدون آثار تخریبی آن.