vacunaut

وکیونات
دستگاه وکیونات نقاط مشکل دار شکم و پهلوها را هدف قرار میدهد. فشار مورد نیاز برای این روش در دستگاه ایجاد شده و توسط شلنگهای مخصوص به لباس فشار وکیونات که فقط و فقط برای این منظور طراحی شده، منتقل میشود. حبابهای فشار داخل لباس به طور مداوم فشار مثبت و منفی را روی کل ناحیه شکم و پهلوها وارد میشود. در عین حال با انجام ورزش هوازی، چربی سوزی خواهید داشت.