پکیج رژیم درمانی

" شامل رژیم برای افرادی که تنها رژیم میخواهند "

منوهای رژیم در این پکیج به دو شکل است :

  1. رژیم بسته با منوهای ثابت و روزهای ثابت
  2. منوی باز با منوهای پیشنهادی فرد و روزهای غیر ثابت
  • در این پکیج 1-2 رژیم ارائه شده با توجه به نیاز فرد.
  • ارائه ی چارت غذایی برای پیگیری اجرای رژیم های غذایی
  • فرد از نظر روحی و فعالیت بدنی در غالب پرسشنامه های کاملا علمی وضعیت روحی و فعالیت بدنی چک میشود.