چرا سیستم هایپوکسی؟

in Home
  • هوازی
  • بدون عوارض , بدون درد
  • سیستم فشار و مکش هوا
  • بدون رژیم سرسخت  
  • برگشت ناپذیر
  • بدون محدودیت برای افراد با بیماری
  • سه برابر نتیجه چربی سوزی بیشتر نسبت به سایر روش های سنتی